ยุวพุทธิกสมาคมฯ จัดงานเชิดชูพุทธบริษัท 4 ผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆ - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Monday, March 22, 2021

ยุวพุทธิกสมาคมฯ จัดงานเชิดชูพุทธบริษัท 4 ผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆ


    ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย จัดงาน “เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” ปี 2 เชิดชูพุทธบริษัท 4 ผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆ แบบอย่างที่ดีทางพุทธศาสนา 11 ท่าน หวังสร้างแรงบันดาลใจในใช้ชีวิต น้อมนำหลักธรรมยึดปฏิบัติ สร้างสุขภาวะทางปัญญา


    ​เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางมรกต ศรีแสงนาม ประธานโครงการเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน “เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” ปีที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 70 ปี และก้าวย่างสู่ปีที่ 71 

 

    งานเอตทัคคะและ พระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นเป็นปีแรกในปี 2563 จำนวน 9 ครั้ง มีผู้ให้ความสนใจมาร่วมงานถึง 1,913 คน และยังได้เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงสาธุชนทั่วไปกว่า 300,000 คน อาทิ Facebook และ Youtube เพื่อช่วยให้เยาวชนและผู้สนใจใกล้ชิดหลักธรรมคำสอนและน้อมนำข้อธรรมเหล่านี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สำหรับในปีนี้ ร่วมกับ สสส. จัดธรรมบรรยายประวัติและปฏิปทาพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา จำนวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 เรื่อง พระโมคคัลลานะ “ผู้เป็นเลิศในด้านผู้มีฤทธิ์มาก” โดย พระเมธีวชิรโสภณ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งชีวประวัติของเหล่าพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาเป็นชีวิตที่ น่าศึกษาและสามารถเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันที่ต้องการแบบอย่างที่ดี


 

    สำหรับ “เอตทัคคะ” แปลว่า ที่สุด ประเสริฐ ความยอดเยี่ยมยิ่ง ความเป็นเลิศ ความชำนาญเฉพาะ ถือกันว่าเป็นตำแหน่งทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องประทานแต่งตั้งให้พุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา ผู้มีความรู้ความสามารถยอดเยี่ยมในด้านนั้นๆ ทั้งหมด 74 ท่าน ทางโครงการฯ ได้คัดเลือกเรื่องราวขององค์เอตทัคคะและพระอริยสาวก 11 องค์ คือ พระมหาโมคคัลลานะ พระปุณณ-มันตานีบุตร พระรัฐบาลเถระ พระปิณโฑลภารทวาชเถระ พระอานนท์ พระสีวลี พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระปฏาจาราเถรี อนาบิณฑิกะเศรษฐี นางสุชาดา และพระยสเถระ พระอรหันตสาวกองค์ที่ 6 ของพระพุทธศาสนา


   
ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์รับอาราธนามาเป็นองค์แสดงธรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของพระอริยสาวก อาทิ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) พระเมธีวชิรโสภณ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญจโน) พระครูปลัด สัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) พระสมทบ ปรักกโม พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ ดร.สุภีร์ ทุมทอง และ อ.ธนา เตรัตนชัย

    โดยในปีนี้ ทางคณะทำงานได้กำหนดจัดงานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาปีที่ 2 จำนวน 5 ครั้ง ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม 54 กรุงเทพฯ เปิดให้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางหน้าเพจ Facebook YTV และเพจยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย, www.thaihealth.or.th หรือโทร. 02-455-2525

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages