อาชีวะจัดงานองค์การนักวิชาชีพ เสริมสร้างผู้เรียน เป็นคนดี-คนเก่ง-มีความสุข - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, March 31, 2021

อาชีวะจัดงานองค์การนักวิชาชีพ เสริมสร้างผู้เรียน เป็นคนดี-คนเก่ง-มีความสุข


    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในงานมีการประชุมวิชาการของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ จัดให้มีการแสดงผลงานด้านวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน

    ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงโชว์ผลงานซึ่งเกิดจากการเรียนการสอน และนิทรรศการด้านวิชาการต่อสาธารณชน อีกทั้งร่วมเชิดชูเกียรติสมาชิกหรือหน่วยองค์การที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีและเกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียนหรือสมาชิกได้พัฒนาทักษะ และความสามารถของตนเอง 


    ภายในงานแบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ 1.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น ช่างยนต์ ช่างกล ช่างเชื่อม การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก การเขียนแบบสถาปัตยกรรม การทำอาหาร เครื่องแต่งกาย เป็นต้น และ 2.การประชุมวิชาการ ของอวท. ซึ่งสมาชิกจะได้แสดงถึงความจงรักภักดีพระมหากษัตริย์ไทย ได้เรียนรู้เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ และความสามัคคี และจิตอาสา

 

    "นอกจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการประชุมสมาชิกอวท. แล้วสอศ.ได้จัดให้มีการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ โดยมุ่งเน้นคุณธรรมนำวิชาชีพ สนับสนุนให้สมาชิกเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตลอดจนสร้างสรรค์ความสามารถในหมู่คณะ จนสามารถพัฒนากิจกรรมองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อพัฒนามาตรฐานองค์การฯ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับคุณภาพมาตรฐานเพื่อความเป็นสากล โดยแบ่งประเภทของการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และประเมินสมาชิกดีเด่น ในประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อให้นักศึกษา และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ในแต่ละสถานศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรม” สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพพื้นฐาน ซึ่งเป็นการแข่งขันในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษา" เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าว


     ดร.สุเทพ กล่าวว่า การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน จะจัดขึ้นในระดับภาค 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 -21 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21 -25 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดบุรีรัมย์, ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดสิงห์บุรี, ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะจัดให้มีการแข่งขันในระดับชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2564 ณ จังหวัดพิษณุโลก

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages