“กสศ.”ยึดหลักธรรมาภิบาล “โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้“ - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, April 1, 2021

“กสศ.”ยึดหลักธรรมาภิบาล “โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้“


    
บอร์ด กสศ.เดินหน้าสร้างหลักธรรมาภิบาลองค์กร เน้นบริหารจัดการองค์กรด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างคุณค่าองค์กรอย่างยั่งยืน ย้ำตั้งแต่ตั้ง กสศ.เน้นบริหารงานด้วยหลักคุณธรรม


    นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) กล่าวว่า คณะกรรมการบริหาร กสศ.นำโดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร กสศ.ได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาล (Governance Policy) โดยกำหนดให้นโยบายธรรมาภิบาลถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินงานที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งจะต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏในนโยบายธรรมาภิบาลนี้


    
ทั้งนี้ ในหลักการหรือกรอบธรรมาภิบาลขององค์กร ให้ยึดถือหลักการมาตรฐาน และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พร้อมทั้งจัดให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาล ของกสศ. อย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

    นายสุภกร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในประกาศยังกำหนดให้คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของ กสศ. รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนติดตามดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาล กสศ.รวมถึงประเมินผลและพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงาน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี

    “คณะกรรมการบริหารกสศ. ยังได้ออกประกาศเรื่องนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักการสำคัญ และค่านิยมองค์กร เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสาธารณชน โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำระบบกำกับดูแลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับภารกิจพื้นฐานขององค์กรและส่วนงานทั้งหมด พร้อมจัดให้มีคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมภารกิจพื้นฐาน” นายสุภกร กล่าว


   
นายสุภกร กล่าวว่า คณะกรรมการบริหาร กสศ. ยังได้ออกประกาศเรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ คณะกรรมการทั้งหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลทั่วไป ให้เป็นผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม กสศ. และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้จัดการและสำนักงาน กสศ. รวมทั้งเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

    “ตั้งแต่กสศ.ตั้งขึ้นมาเราให้ความสำคัญเรื่องการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และกำกับดูแลดำเนินงานให้มีคุณธรรมมาโดยตลอด เราทำงานผ่านเครือข่ายบุคลากรภายนอกหลายแสนคน ดังนั้นจึงจะต้องพยายามรณรงค์และจัดระบบการป้องกันอย่างรอบคอบและรัดกุมมากที่สุด กสศ.มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร อยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่ใส่ใจต่อการบริหารงานกองทุนด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล” นายสุภกร กล่าว


    
นายสุภกร กล่าวว่า กสศ.ในฐานะหน่วยงานรัฐที่ก่อตั้งขึ้นมาจะครบ 3 ปี ในวันที่ 14 พ.ค.2564 นี้ การรณรงค์และสร้างจิตสำนึกต่อบุคลากรจึงเป็นเรื่องสำคัญ และคณะกรรมการบริหาร กสศ. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการองค์กรมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่น และเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages