สกู๊ปพิเศษ : ก.พ.ร.มอบ“รางวัลเลิศรัฐ” เชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งพัฒนาเพื่อประชาชน - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, September 19, 2020

สกู๊ปพิเศษ : ก.พ.ร.มอบ“รางวัลเลิศรัฐ” เชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งพัฒนาเพื่อประชาชน


                คำว่า “เช้าชามเย็นชาม”เป็นคำแสลงหูของผู้ที่เป็นข้าราชการไทยเพราะหมายถึงการทำงานที่ขาดความกระตือรือร้น ไร้ประสิทธิภาพ ทำงานแบบอยู่ไปวันๆ

แต่นั่นอาจเป็นเพียงแค่ความรู้สึกในอดีตเท่านั้น เพราะทุกวันนี้ ข้าราชการไทยส่วนใหญ่ได้พัฒนาการทำงานจนเต็มความสามารถ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี

                เมื่อทำดีก็ต้องมีรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน เป็นเครื่องการันตีว่าทำดีจริง

โดยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ได้จัดพิธีมอบ“รางวัลเลิศรัฐ”ประจำปี พ.ศ.2563 รางวัลความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐ ที่บ่งบอกถึงความสำเร็จในการทำงานเพื่อประชาชน


          รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่ ก.พ.ร. มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวงโดยจะมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่สามารถพัฒนาคุณภาพการบริการ และระบบการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วโปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนและความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

รางวัลเกียรติยศนี้ แบ่งออกเป็น3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาบริการภาครัฐ 2.สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ3.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยมีรางวัลเลิศรัฐ จำนวน  3 ผลงาน และผลงานในระดับดีเด่น จำนวน 51 ผลงาน และผลงานในระดับดี จำนวน 144 ผลงาน


           สำหรับผลงานของกรมสรรพากรที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยมนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อเข้าสู่ กรมสรรพากรดิจิทัลตามนโยบายการเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล ประเทศไทย 4.0  โดยยุทธศาสตร์  D²RIVEของกรมสรรพากร ในด้าน Digital Transformation เปลี่ยนกระบวนการทำงานของกรมสรรพากรทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล

นอกจากนี้เพื่อแก้ไขข้อจำกัดเรื่องจำนวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เสียภาษี ประกอบกับระยะเวลาการให้บริการที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการตอบคำถามได้ตลอดเวลา ทำให้ผู้เสียภาษีไม่มีความสะดวกในการสอบถามข้อมูล โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาสุดท้ายของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี กรมสรรพากรจึงได้พัฒนา Chatbot “น้องอารีผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องภาษีสรรพากร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial  Intelligence : AI)ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ที่ช่วยตอบคำถาม ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาให้กับผู้เสียภาษีอากรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง


          นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ที่สะดวก ใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงผู้เสียภาษีทุกกลุ่มได้ทุกที่และทุกเวลา โดยยึดประชาชนผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง (Taxpayer Centric)สร้างบริการที่ตรงใจประชาชน เพิ่มช่องทางการติดต่อให้มากขึ้น ทำให้ผู้เสียภาษีได้รับความรู้ความเข้าใจข้อมูลภาษีอากร สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ภายในกำหนดเวลา สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรได้มากขึ้น

กรมสรรพากรได้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับภาษีอากรผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น Facebook Twitter Line@ เว็บไซต์ รวมถึงการสร้าง Tax Ambassadorเพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับภาษีและสร้างทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี  มีกระบวนการออกแบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยใช้ Big Dataและ Citizen Feedback ซึ่งได้นำแนวคิด User Experience Design คือ การเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริง เพื่อให้ใช้งานง่าย ตรงกับความต้องการผู้เสียภาษี


                สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ คือ โครงการ “Thai Reach ไทยฤทธิ์ พิชิตความพิการโดยโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดยมีศูนย์ให้บริการแขนขาเทียมช่วยเหลือผู้พิการด้วยนวัตกรรม 3D Printingที่มีต้นทุนต่ำกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ 70 เท่า โดยปกติการผลิตแขนขาเทียมนั้นมีราคาแพง ยากแก่การผลิตในประเทศ สถานพยาบาลบางแห่งไม่สามารถซื้อมาสำรองได้ ทำให้ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ได้ จนเกิดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพชีวิต

นั่นจึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในนามของกลุ่มก่อการดีไทยฤทธิ์ (Thai Reach)ที่รวมตัวกันในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สร้างมือเทียมให้ผู้พิการใช้แทนมือจริงในชีวิตประจำวันได้ ผลิตโดยการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติแห่งแรกในประเทศไทย มีน้ำหนักเบา ซ่อมแซมเองได้ง่าย มีราคาถูกลงถึง 70 เท่า รักษาฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข และยังจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั้งในประเทศ และต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเครือข่ายสถานีพิมพ์อีกด้วย นับเป็นนวัตกรรมบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ ลดความเหลื่อมล้ำ


            ในส่วนของรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมได้แก่ ผลงานโหล่งขอดโมเดล รูปแบบการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนกองบัญชาการกองทัพไทย โดยโหล่งขอดโมเดลสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยซ้ำซากได้อย่างยั่งยืน และมีวิธีการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้ตลอดปี ช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนทำลายชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน

โดยได้มีการสำรวจลักษณะการใช้น้ำ การบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนแก้ปัญหา สร้างฝายทดน้ำ ฝายชะลอความชุ่มชื้นตามแนวพระราชดำริ บริหารจัดการน้ำอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทำให้สามารถยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนได้ดีขึ้น พร้อมกับให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การดูแลป่า แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ด้วยร่างพันธะสัญญาที่เป็นฉันทามติร่วมกัน เป็นกฎกติกาชุมชนในการดูแลป่า อยู่ภายใต้กฎหมาย เพื่อดูแลป่าอย่างยั่งยืน ทำให้ไม่พบปัญหาการบุกรุกป่าขึ้นอีก         
            การมอบรางวัลเลิศรัฐให้แก่หน่วยงานภาครัฐ นับเป็นก้าวสำคัญของภาคราชการ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการและการพัฒนาองค์การของภาครัฐ เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ ที่สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการใหม่เพื่อพลิกโฉมให้ภาครัฐเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง


                นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร.
กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล มุ่งเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาระบบราชการไทยให้มีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานภาครัฐต้องมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนให้มากที่สุด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages