องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, February 22, 2023

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง


    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และผู้แทนบัณฑิต ร่วมต้อนรับ


    
ในปีการศึกษา 2563 - 2564 มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 5,425 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 1,801 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 47 คน รวมทั้งสิ้น 7,273 คน


    
โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี มอบโอวาทให้แก่บัณฑิต โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ


    
มหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้ เป็นมหาวิทยาลัยในแบบที่ให้โอกาสแก่ผู้ปรารถนาวิชาความรู้ให้เข้ามาศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางและอิสระ เพื่อจะได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะ และเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าบัณฑิตจะทำงานใด อยู่ ณ ที่ใดก็ตาม ขอให้นำความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ ไปใช้ประกอบวิชาชีพที่สุจริต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หมั่นศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาที่อาจมีมาในอนาคต หวังว่าบัณฑิตทุกคนจะภาคภูมิใจ ในความสำเร็จทางการศึกษาที่ได้รับในวันนี้ และมีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไป คือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของแต่ละคน และความผาสุกมั่นคงของสังคมประเทศชาติ


    
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีทั่วกัน

    นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ชาวรามคำแหง 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages