ขสช. จับมือองค์กรเด็ก เรียกร้องรัฐบาลออก มติ.ครม.ยกเลิกร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการรวมกลุ่ม - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, May 28, 2022

ขสช. จับมือองค์กรเด็ก เรียกร้องรัฐบาลออก มติ.ครม.ยกเลิกร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการรวมกลุ่ม


    ชี้เนื้อหามุ่งปิดกั้นเสรีภาพ เปิดช่องรัฐแทรกแซง เล่นงานคนที่ไม่พอใจ พร้อมนัดเข้าร่วมชุมนุมหน้าทำเนียบ 30 พ.ค.นี้


    เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.) กล่าวว่า จากวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ และที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ ทั่วโลกพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าลำพังรัฐบาลและกลไกของรัฐ ไม่สามารถรับมือกับปัญหาที่สลับซับซ้อนได้ แต่ความร่วมมือของ องค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงการรวมกลุ่มของประชาชนมีบทบาทสำคัญมากในการสนับสนุนการทำงาน และช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ อย่างเช่นวิกฤตทางธรรมชาติ โรคระบาด แสดงให้เห็นแล้วว่าการที่องค์กรภาคประชาสังคม การรวมกลุ่มของประชาชนเข้ามาร่วมมือนั้น ช่วยทำให้ประเทศพ้นวิกฤตไปได้ สร้างความเข็มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการทำงานของภาคประชาชนให้มีความเข็มแข็งมากขึ้น

    "ขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันร่าง พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร โดยอ้างว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรไม่แสวงหากำไร ให้สามารถดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีธรรมาภิบาล แต่เนื้อหาในร่างกฎหมายดังกล่าวกลับมุ่งควบคุมกำกับการทำงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร เปิดโอกาสให้รัฐเข้ามาสอดส่องและแทรกแซงการทำงาน ทำให้องค์กรขาดความเป็นอิสระ จำกัดเสรีภาพในการแสดงออก มีการออกข้อห้าม ข้อจำกัดดำเนินงานที่มีขอบเขตเนื้อหาที่กว้างขวาง ให้สิทธิเจ้าหน้าที่ในการตีความที่กว้างเกินไป รวมทั้งมีอำนาจสั่งปิดองค์กร และกำหนดบทลงโทษรุนแรงเกินจำเป็น ซึ่งครอบคลุมถึงการรวมกลุ่มของประชาชนในหลายรูปแบบด้วย โดยสรุปคือกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่ม แต่ต้องการกำกับควบคุมและจ้องทำลาย เล่นงานองค์กรที่รัฐบาลไม่พอใจ"  เลขาฯ ขสช. กล่าว

 

     นายชูวิทย์ กล่าวต่อว่า ดังนั้น ขสช. เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน และภาคีเครือข่ายองค์กรด้านเด็กและเยาวชน จึงขอแสดงจุดยืน เรียกร้องต่อรัฐบาล และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.เครือข่ายขอให้กำลังใจการชุมนุมคัดค้านร่างพ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรฯ และพร้อมเข้าร่วมการชุมนุมเพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกันในการเรียกร้องให้รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยกเลิกการผลักดันร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวโดยด่วน

 

    2.ขอเรียกร้องให้รัฐบาล เจ้าหน้าที่ องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดพื้นที่แก่ประชาชนในการเข้าร่วมชุมนุมโดยสงบ เพื่อแสดงจุดยืนและความคิดเห็นตามสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงกระทำได้ พร้อมทั้งดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยกับผู้ชุมนุม

 

    3.รัฐบาลต้องไม่สร้างเงื่อนไขอันนำไปสู่การจับกุมแกนนำ ประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมการชุมนุมตามสิทธิและเสรีภาพอันพึงมี ตลอดจนการสร้างเงื่อนไขเพื่อการสลายการชุมนุมโดยใช้อาวุธและความรุนแรงโดยเด็ดขาด

 

    และ 4.ขอเชิญชวนประชาชน ภาคีองค์กรต่าง ๆ มาร่วมกันแสดงออก เพื่อให้รัฐบาลมีมิติ ครม.ยกเลิกร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ในวันที่ 30 พ.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล และขอให้ร่วมกันติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages