ยก"วังน้ำเขียว" จ.นครปฐม เป็นต้นแบบตำบลขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, October 27, 2021

ยก"วังน้ำเขียว" จ.นครปฐม เป็นต้นแบบตำบลขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ


    สสส. และเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ ขยายพื้นที่ "วังน้ำเขียว จ.นครปฐม" เป็น ต้นแบบตำบลขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ชูจุดเด่นปรับภูมิทัศน์ ลดจุดเสี่ยง สร้างการมีส่วนร่วมของชุนชนผ่านแกนนำเครือข่ายหมออนามัย ย้ำเพิ่่มพื้นที่สู่ตำบลอื่นทั่วไทย


    สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนจากความร่วมมือของหน่วยสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และชุมชน พร้อมยกระดับให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยบนท้องถนน


    นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากหลายองค์ประกอบทั้งปัจจัยเรื่อง คน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม ส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาคือการปรับพฤติกรรมคนหรือผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นส่วนที่แก้ไขได้ยาก แต่ถ้าทำอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนก็สามารถแก้ไขได้ พื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว ถือเป็นต้นแบบความสำเร็จของการทำงานลดอุบัติเหตุทางถนน ที่เริ่มต้นจากการมีข้อมูลของพื้นที่ที่เป็นส่วนสำคัญของการนำไปสู่การแก้ไขอุบัติเหตุ

 

    จากข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของพื้นที่ตั้งแต่ ปี 2559-2564 ในบางปีสูงถึง 6 คน จึงเกิดการเชื่อมงานกับเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ แก้ไขจุดเสี่ยง สร้างความร่วมมือกับชุมชน ดึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้ามาร่วมเสริมการลดอุบัติเหตุ ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น พลังข้อมูล พลังเครือข่าย การมีส่วนร่วมของชุมชน-ท้องถิ่น-รพ.สต. จึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งในการสร้าง ตำบลขับขี่ปลอดภัย


    ที่ผ่านมา สสส.ได้เข้าไปมีบทบาทสนับสนุนความร่วมมือในระดับตำบล ผ่านแกนนำเครือข่ายหมออนามัยที่ช่วยขยายเครือข่ายการทำงานลดอุบัติเหตุในพื้นที่ จนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบตำบลขับขี่ปลอดภัย ส่งผลให้ ณ ปัจจุบันในพื้นที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ยังได้ขยายการทำงานลดอุบัติเหตุในพื้นที่โรงเรียนเรื่องการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยตำบลวังน้ำเขียวมีความยินดีช่วยขยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จไปยังพื้นที่อื่นๆ พร้อมชื่นชมการทำงานของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นตั้งใจลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่” นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว


    นางสุดใจ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) วังน้ำเขียว กล่าวต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมพื้นที่ในชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยง พื้นที่ตำบลวังน้ำเขียวเริ่มทำโครงการ 'หมออนามัยขับเคลื่อน ประชารัฐ ลดอุบัติเหตุจราจรในชุมชน' โดยมีภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลวังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ขอบเขตการดูของ รพ.สต.วังน้ำเขียวครอบคลุม 8 หมู่บ้าน 1,113 ครัวเรือน 4,807 คน และที่ผ่านมามีการเก็บสถิติด้านสาธารณสุขของคนในพื้นที่ พบว่ามีการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุเป็นอันดับ 2 รองจากโรค NCDs ทางผู้เกี่ยวข้องจึงเล็งเห็นว่าการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุมีความสำคัญที่ต้องได้รับการป้องกัน แก้ไข โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงบประมาณจาก สสส.


    “ในปี 2559 เราเริ่มจากสมาคมหมออนามัย ขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุ ซึ่งขณะนั้น อ.กำแพงแสน เริ่มทำงานใน 4 ตำบล เริ่มเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องการจัดการถนนปลอดภัย จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของตำบล นำเรื่องอุบัติเหตุยกมาเป็นปัญหาอันดับต้นๆ วิเคราะห์จุดเสี่ยง จัดทำแผนที่จุดเสี่ยงของแต่ละหมู่บ้าน มีการเชิญตัวแทน จากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เข้าร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อสะท้อนปัญหาในพื้นที่ของตัวเอง พร้อมระบุแนวทางแก้ไขร่วมกัน จากนั้นนำไปเสนอ นายก อบต. ให้ช่างโยธาฯ ลงพื้นที่สำรวจอีกครั้ง เราพบว่ามี 42 จุดที่เสี่ยงอุบัติเหตุ จึงค่อยๆ ดำเนินการดูแล ปรับภูมิทัศน์ เช่น ติดป้าย สัญญาณเตือน ทาสีถนนจุดเสี่ยง ทำวงเวียนบริเวณ 4 แยก จนในปีล่าสุดไม่พบอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่รายเดียว นับเป็นจุดเริ่มต้นของ รพ.สต. ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องอุบัติเหตุ จากที่ในอดีตเคยมองว่าเป็นงานของตำรวจ” นางสุดใจ กล่าว 


    ​นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน รวมถึงขยายสู่โรงเรียน ในเรื่องความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาล อย่าง PCR เป็นต้น โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพบว่า ตำบลวังน้ำเขียวมีทีมงานที่ดำเนินการเรื่องถนนปลอดภัย ประชาชนมีความตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัยทางถนน พฤติกรรมการใช้วงเวียน การสวมหมวกนิรภัยของชาวบ้านดีขึ้น การจัดการแก้ไขจุดเสี่ยงทำได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้ตำบลวังน้ำเขียวได้รับรางวัล D-RTI (District Road Traffic Injury) ระดับทองในปี 2562 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages