"กรอ.-อินฟอร์มา"ผนึกกำลังผลักดัน BCG โมเดล ยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรม 4.0 - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, August 25, 2020

"กรอ.-อินฟอร์มา"ผนึกกำลังผลักดัน BCG โมเดล ยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรม 4.0

 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เดินหน้าขับเคลื่อน BCG โมเดล จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงานสัมมนาเสริมความรู้ผู้ประกอบการและนิทรรศการการให้ความรู้ และเผยแพร่กฎระเบียบ การให้คำปรึกษาต่างๆ ในงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2020 ที่จะจัดขึ้นคู่ขนานไปกับงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020 (ASE2020)  ปีนี้กำหนดหัวข้อสัมมนา “อนาคตอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ BCG” พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

    นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรอ. มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเป้าในการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2565 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมก้าวไปสู่ความสำเร็จ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงาน และใช้วัสดุในการผลิตอย่างคุ้มค่า (ZERO WASTE) และก้าวทันเทคโนโลยีจากทุกภาคส่วนที่พร้อมผนึกกำลังตามแนวทางประชารัฐ 

    ทั้งนี้ จากพันธกิจดังกล่าว กรอ. ได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2020  ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยจะมีการสัมมนา ภายใต้แนวคิด (MAIN THEME) คือ “อนาคตอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ BCG” ด้วยหลักการ BCG โมเดล (Bio-Circular-Green Model) ซึ่งจะแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยภาคการจัดแสดงนิทรรศการ แสดงผลสำเร็จตามภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนนโยบายสำคัญ ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต่อภาคการผลิต ด้วยหลักการ BCG โมเดล เพื่อนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการบริการของประชาชนและภาคอุตสาหกรรม บริการรับคำขอประกอบกิจการโรงงานผ่านระบบดิจิทัล บริการใบอนุญาต ใบรับรองแบบดิจิทัล รายงานผลปฎิบัติการตามกฎหมาย (Self-Declaration) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Clean Technology) อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Technology) เป็นต้น  

    การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนของหม้อน้ำ โดยปรับปรุงระบบตรวจสอบความปลอดภัย ตลอดจนการรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยการใช้งานหม้อน้ำ ด้วยการกรอกข้อมูล โดยวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำ ผ่านทางเว็บไซต์หรือ Application โดยสามารถจะขยายผลกับหม้อน้ำในโรงงานผู้ผลิตในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ทั่วประเทศที่มีจำนวนกว่า 10,000 เครื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานและความปลอดภัย เพื่อเพิ่มผลผลิต โดยการใช้ Smart Monitoring Refrigeration และระบบ Safety Application หรือระบบการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรมด้วยตนเอง ผ่านเครื่องมือที่มีชื่อว่า “S-Checklist” ที่ใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์ และบน Smart Phone ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ซึ่งสามารถจะขยายผลการส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการกว่า 70,000 โรงงาน เป็นต้น          

 
    นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน บุคลากรในหน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป คืองานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ภายใต้คอนเซ็ปท์ “อนาคตอุตสาหกรรมไทย...ก้าวไกลสู่ BCG” ซึ่งจะมีหัวข้อสัมมนาแยกย่อยตามความสนใจถึง 15  เรื่อง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ผู้ผลิตรุ่นใหม่ “SMART FACTORY ในยุคอุตสาหกรรม 4.0” รวมถึงจัดให้มีหัวข้อสัมมนาย่อยในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 และมาตรการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม (เชิงปฏิบัติการ) เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการสามารถนำไปปฏิบัติได้ ประกอบด้วยสัมมนาย่อย ๆ อาทิ ระบบดิจิทัลเพื่อประชาชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  และข้อกฎหมาย-พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบมิติ

    นายประกอบ กล่าวว่า แนวคิด BCG โมเดลนี้ มีเป้าหมาย เพื่อนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่า ประกอบกับภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ B-Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ G-Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียว”               

 
    ทางด้าน นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวถึงรูปแบบการจัดงานในปีนี้ว่า การจัดงานในปีนี้มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำให้ผู้จัดงานส่วนใหญ่ที่เป็นชาวต่างชาติเกิดความไม่คล่องตัว แต่ทางเราก็ได้ตกผลึกในการจัดการดังกล่าวด้วยการจัดงานรูปแบบใหม่ ซึ่งอาจเป็นเทรนด์ใหม่ของการจัดนิทรรศการและสัมมนาในไทยด้วยรูปแบบ ไฮบริด เอ็กซิบิชั่น” (Hybrid Exhibition) หรือ การจัดแสดงแบบครบองค์รวม 

    “สิ่งสำคัญทีมงานตระหนัก คือ การรักษามาตรการเฝ้าระวังและติดตามการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดอาทิ การลงทะเบียนเข้างานในรูปแบบออนไลน์ จึงมีความมั่นใจได้ว่าการจัดงานตลอด 4 วันจะมีความปลอดภัยในทุกตารางเมตร” นายสรรชาย กล่าว

    พร้อมกันนี้ ได้ขอเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการในภาคการผลิตกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ทุกแขนง รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมของกรมโรงงานที่จัดขึ้นภายในงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2020 ที่จะจัดขึ้นคู่ขนานไปกับงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020 (ASE2020) ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายนนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages