ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.65 เป็นต้นไป - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, September 24, 2022

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.65 เป็นต้นไป


    
เมื่อวันที่​ 23 กันยายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2565 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 68 มาตรา 70 มาตรา 71 และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้


    ** ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัคร ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กล่าวคือ

    1.การติดประกาศและป้ายหาเสียง ให้ติดตามขนาด จำนวน และสถานที่ที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด

    2.หากจะใช้ผู้ช่วยหาเสียงต้องแจ้งรายชื่อและรายละเอียดต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนดำเนินการ โดยผู้สมัครแบบแบ่งเขตจะมีผู้ช่วยหาเสียงได้ไม่เกิน 20 คน ส่วนพรรคการเมืองจะมีผู้ช่วยหาเสียงได้ไม่เกิน 10 เท่าของจำนวนเขตเลือกตั้งที่ส่งสมัคร

    3.การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งช่องทางก่อนดำเนินการ โดยผู้สมัครแบบแบ่งเขตให้แจ้งต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ส่วนพรรคการเมืองให้แจ้งต่อเลขาธิการ

    4.การแจกเอกสารหรือวิดีทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องมีข้อมูลตามที่ระเบียบกำหนด

    5.การจัดเวทีหาเสียงหรือการใช้พาหนะหาเสียงให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองแจ้งรายละเอียดต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายใน 10 วันนับแต่วันปิดรับสมัคร

    6.การดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องนำค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages