คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.ร.มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณภาพสายตาที่ดีของปชช. - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, November 30, 2021

คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.ร.มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณภาพสายตาที่ดีของปชช.

 


 

                คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 9 ปี เดินหน้าสู่ทศวรรษที่ 1 พร้อมก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพทัศนมาตร และจะส่งเสริมสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ในประเทศไทยให้เติบโตมากขึ้น มีพัฒนาการไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรฐกิจและสังคม รวมทั้งสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีประสิทธิภาพการมองเห็นอย่างดียิ่งขึ้น 


               โอกาสนี้ อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ กล่าวว่า คณะทัศนมาตรศาสตร์ ครบรอบ 9 ปี พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง เพื่อการเจริญเติบโตของวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ ด้วยความเป็นเลิศด้านวิชาการ ความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น และจะต้องเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปกับเทคโนโลยี ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยคณะทัศนมาตรศาสตร์มีความพร้อมสำหรับการดูแลคุณภาพสายตาของประชาชนให้มีคุณภาพสายตาที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 


          “ตลอดเวลา 9 ปีของคณะทัศนมาตรศาสตร์ การศึกษาด้านวิชาการนั้น มีความเป็นเลิศด้วยหลักสูตรที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและทวีปเอเชีย โอกาสที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้อีกนั้น คือต้องมีความเป็นเลิศด้านสาขาเฉพาะทางด้านวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์มากขึ้น ในหลักสูตรใหม่ เราจึงต้องเพิ่มเนื้อหาและความเชี่ยวชาญที่สร้างจากความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการที่มีอยู่เดิม โดยให้เป็นองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ให้มากขึ้น สู่การบริการทางด้านสายตาของประชาชน ที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วย จัดเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยพัฒนาสู่ความยั่งยืนในอนาคต” 

 


 

                คณะทัศนมาตรศาสตร์ มีส่วนร่วมในระบบสาธารณสุขของสาขาวิชาชีพทัศนมาตร โดยเฉพาะการให้บริการด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสายตาของประชาชน เพราะการเข้าถึงสถานบริการด้านสายตาที่มีคุณภาพ พบเห็นได้ในเมืองใหญ่ ๆ เท่านั้น สำหรับต่างจังหวัดหรืออำเภอห่างไกล ยังไม่มีโอกาสเข้ารับบริการในสถานบริการด้านสายตาที่มีคุณภาพหรือได้มาตรฐานเพียงพอ นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสาธารณสุข เพื่อให้บริการดูแลปัญหาสายตาของประชาชนในพื้นที่ และแก้ปัญหาสายตาด้วยวิธีที่ถูกต้อง มีคุณภาพ ตามที่ประชาชนทุกคนควรได้รับ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการแก่สังคม 


                แต่ทว่า สังคมและประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการทางด้านสายตาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง จึงต้องนำความรู้เหล่านี้เผยแพร่ให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้และเข้าถึงบริการ โดยเป็นพันธกิจที่ได้ดำเนินการมาตลอด และจะเดินหน้าเพื่อส่งเสริมวิชาชีพทัศนมาตรให้เป็นที่รู้จักต่อไป 


               คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ ยังกล่าวต่ออีกว่า หลักสูตรใหม่ที่เพิ่มเนื้อหาด้านวิชาการและความเชี่ยวชาญเฉพาะลงในองค์ความรู้ ก็เพื่อให้วิชาชีพทัศนมาตรในประเทศไทยมีความแตกฉานเฉพาะทางมากขึ้น สามารถนำองค์ความรู้มาให้บริการประชาชน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น และเพื่อใช้เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การประยุกต์ความรู้ทางทัศนมาตรกับเทคโนโลยีด้านการมองเห็นในอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น AR หรือ VR หรือการใช้สมาร์ทโฟน รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสายตา ทั้งสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอื่นให้ก้าวหน้าต่อไป 


              “สายตาคือสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตและมีบทบาทในการพัฒนาความเจริญหลาย ๆ ด้านให้คุณภาพชีวิตของประชาชนก้าวไปข้างหน้า แต่ประชาชนยังมองข้ามความสำคัญในข้อนี้ และทำให้ไม่ได้ใส่ใจคุณภาพสายตาที่ควรดูแลอย่างสม่ำเสมอ ถึงเวลาที่ประชาชนควรได้รับการดูแลสายตาอย่างมีคุณภาพ ได้รับการแก้ปัญหาทางสายตาด้วยศาสตร์และศิลป์ของวิชาชีพทัศนมาตร รวมทั้งการขับเคลื่อนให้สังคมเดินหน้าไปพร้อมกับคุณภาพสายตาที่ดี ทั้งนี้คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง พร้อมอุทิศตนเพื่อประโยชน์สูงสุด และทำหน้าที่ผู้นำทางวิชาการของวิชาชีพทัศนมาตรในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่ง ในประเทศผู้ก่อตั้งสภาทัศนมาตรศาสตร์แห่งเอเชียอีกด้วย”  

 


 

          ปัจจุบัน ม.รามคำแหง เปิดบริการคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ เป็นที่แรกของประเทศในมหาวิทยาลัยของรัฐ ให้บริการดูแลสุขภาพสายตาและตัดแว่นสายตาที่เหมาะกับผู้รับบริการ  ให้บริการโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษา  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถให้บริการดูแลสุขภาพสายตาครบวงจร  


          ในอนาคต ม.รามคำแหง จะมีห้องทดลองด้านทัศนมาตรศาสตร์โดยเฉพาะ มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านชีวภาพสูงที่สุดเฉพาะในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ สร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ เพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับสายตา สายตาสั้น สร้างความแตกต่างด้านวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ควบคุมดูแลอย่างมีระบบ 


          นอกจากนั้น คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง ยังตั้งใจให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเพาะบ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับทัศนมาตรศาสตร์ ทัศนวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างประจักษ์และกว้างขวาง พร้อมสำหรับการเดินหน้าเข้าสู่ทศวรรษที่ 1 และจะเป็นก้าวที่เข้มแข็ง มั่นคง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทุกคน 

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages