"รัฐมนตรี อว." มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัลดีเด่น ในโอกาส “50 ปี รามคำแหง” - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, November 23, 2021

"รัฐมนตรี อว." มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัลดีเด่น ในโอกาส “50 ปี รามคำแหง”


    ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย และ
มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย รามคำแหง ครบรอบ 50 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าร่วมพิธี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

สำหรับรายชื่ออาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ 

อาจารย์ดีเด่น จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 

1) รองศาสตราจารย์มัลลิกา พินิจจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และ
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์
2) ศาสตราจารย์สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษา
ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติมา เก่งเขตรกิจ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
4) ศาสตราจารย์วราภรณ์ จุลปานนท์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์

รางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย
1) นางสาวสายฝน จันทร์ละมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะบริหารธุรกิจ
2) นายอนันต์ แพงไพรี บุคลากรปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์
3) นายธีรยุทธ กุลเถื่อน วิศวกรปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4) นายนรรถพล แสงขำ นิติกรชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่

 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย 

คณะนิติศาสตร์ จำนวน 5 ราย คือ
1) นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา คนที่ 47
2) นายสุชาติ ศรีวรกร อธิบดีศาลปกครองยะลา
3) นายวาทิน ศรีตระกูล รองอัยการสูงสุด
4) นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการบริษัททางยกระดับ ดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
5) นายปิยะ ครุฑเดชะ Partner Baker & Mckenzie Limited Attorneys at Law

คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ราย คือ
1) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่
ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอสเสท เวิร์ค คอร์ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย คือ
1) นายวีระสิทธิ์ พินจ ารัส รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
2) นายภูชิต ภูชำนิ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 2 ราย คือ
1) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี
2) นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจ ตุลาการศาลปกครองกลาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ราย คือ
1) นายกิตกมล ลำจวน ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิตและการส่งมอบ บริษัท ซัมมิท โอโต
บอดี้ อินดัสตรี จำกัด สาขาอยุธยา  

 

รางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย 

คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ราย คือ
1) นางสาวแคทรีน เฮดเล่ย์
2) นางสาวธนาภรณ์ วัฒนานนท์

 คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ราย คือ
1) นางสมบัติ วัฒนไทย 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ราย คือ
1) นางสาวอติกานต์ คงแก้ว 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย คือ
1) นายอารัตน์ ช่วยชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ราย คือ
1) นางสาวสโรชา ห่วงอนันต์ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 ราย คือ
1) นายธนกฤต กิตติยะ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages