คุ้มครองสิทธิฯ จัดเสวนาให้ความรู้สิทธิในการเข้าถึงการเยียวยาด้านธุรกิจ - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, May 27, 2021

คุ้มครองสิทธิฯ จัดเสวนาให้ความรู้สิทธิในการเข้าถึงการเยียวยาด้านธุรกิจ


    กรม
คุ้มครองสิทธิฯ จัดเสวนาออนไลน์ให้ความรู้ "สิทธิในการเข้าถึงการเยียวยาด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพฯ” พร้อมสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนสู่ภูมิภาคอาเซียน


    นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “สิทธิในการเข้าถึงการเยียวยาด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ และบทบาทของภาคธุรกิจ : แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบัน ช่องว่าง ความท้าทาย และการดำเนินการในอนาคต” (Webinar #8: The Right to an Effective Remedy in Business and Human Rights and the Role of Companies: Existing Practices, Gaps, Challenges and Ways Forwards) ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Indonesia (AICHR Indonesia), Human Rights Working Group of Indonesia, Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect และ The University of Queensland


    
สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้นำเสนอสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการเยียวยา มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้กับภาคส่วนต่างๆ กลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 การส่งเสริมการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 และ 165/2 เพื่อป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) สถานะการจัดทำร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากในปัจจุบัน การเข้าถึงกลไกการร้องเรียนร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อ ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การคุ้มครองพยาน การให้ความช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ และตัวอย่างต้นแบบการเยียวยาที่ดีของภาคธุรกิจ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในการขับเคลื่อนประเด็นด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน อีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages