เบาหวานกับภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ : การเข้าถึงบริการและการจัดการ - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Monday, November 21, 2022

เบาหวานกับภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ : การเข้าถึงบริการและการจัดการ


    
อ.ดร.เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลรากฐาน


    เบาหวานเป็นปัญหาสุขภาพที่มีความท้าทายต่อระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานการสำรวจสุขภาพคนไทยครั้งที่ 6 พ.ศ.2562-2563 พบผู้สูงอายุเป็นเบาหวานสูงถึงร้อยละ 20.4 และจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเดือนกันยายน ปี 2565 ที่ผ่านมา พบผู้สูงอายุเป็นเบาหวานถึงร้อยละ 21.12 หากผู้สูงอายุไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ


    
ในปัจจุบันพบว่าเบาหวานมีความสัมพันธ์กับการเกิด “ภาวะเปราะบาง” ในผู้สูงอายุ ซึ่งภาวะเปราะบางเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยเป็นภาวะการสูญเสียความสามารถในการปรับสมดุลพลังงานสำรองของร่างกายจนเกิดวงจรความเสื่อมในร่างกายที่ผิดปกติ ทำให้สูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความรุนแรงของความเจ็บป่วย ทำให้เกิดการบกพร่องการรู้คิด การเคลื่อนไหวของร่างกายลดลง เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม และเกิดภาวะซึมเศร้า ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนำไปสู่การพึ่งพิงต่อครอบครัว ดังนั้นเป้าหมายของการรักษาเบาหวานในผู้สูงอายุ คือ การควบคุมระดับน้ำตาลร่วมกับการควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานจึงควรคำนึงถึงภาวะเปราะบางร่วมด้วย ทั้งนี้ญาติสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นที่สำคัญของภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ ดังนี้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง กิจกรรมทางกายต่ำ เดินช้า เหนื่อยล้า และน้ำหนักลดลงโดยไม่ได้ตั้งใจ


    
การคัดกรอง“ภาวะเปราะบาง” ในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน โดยใช้การประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวมจึงเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการดูแลผู้สูงอายุเบาหวาน เนื่องจากสามารถช่วยประเมินและวางแผนการจัดการเบาหวานในผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมเป็นรายบุคคลในเรื่องการรับประทานอาหารและการฝึกการออกกำลังกาย สำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานและมีภาวะเปราะบางนั้น ญาติควรดูแลผู้สูงอายุให้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามหลักจานอาหารสุขภาพ (ผัก 2 ส่วน: เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ 1 ส่วน: ข้าว 1 ส่วน) ดูแลให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่มีระดับความหนักปานกลาง เช่น การเดินเร็ว ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เป็นต้น (วันละ 30-50 นาที 3-5 วันต่อสัปดาห์) เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ลดน้ำหนักตัว รวมถึง ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับการดูแลให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน เช่น ยกน้ำหนัก ออกกำลังกายด้วยยางยืด เป็นต้น (วันละ 2-4 ชุด ชุดละ 8-12 ครั้ง อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้แก่ผู้สูงอายุ


    
เนื่องในสัปดาห์ วันเบาหวานโลกที่ผ่านมา คลินิคการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยบริการสุขภาพที่อยู่ใกล้ชุมชน ได้เห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาวะการพึ่งพิง จึงมีการให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น และคัดกรองปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุแบบเป็นองค์รวมตลอดจนให้คำแนะนำอย่างครบวงจรสำหรับการดูแลผู้สูงอายุทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. สามารถติดต่อสอบถาม นัดหมาย ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-424-6855

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages