บีโอไอ จับมือ NIA เตรียมจัดมหกรรม “BCG Startup Investment Day” - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, March 10, 2022

บีโอไอ จับมือ NIA เตรียมจัดมหกรรม “BCG Startup Investment Day”


    เพิ่มโอกาสกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดมมาตรการสนับสนุนทั้งภาครัฐ เอกชน และนักลงทุนมุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรต่อยอดทางธุรกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่


    นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า บีโอไอร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy(BCGEconomy) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดให้มีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต


    
“การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่บีโอไอ NIA และหน่วยงานพันธมิตรกว่า10 หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และนักลงทุนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้สตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์แต่ขาดการสนับสนุนด้านเงินทุน มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เอกชน รวมถึงนักลงทุน โดยรวบรวมมาตรการการสนับสนุนไว้ที่เดียว งานครั้งนี้มุ่งเน้นสตาร์ทอัพในกลุ่ม BCG สอดคล้องกับ BCG Model ที่เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วงต่อไป” นางสาวดวงใจกล่าว

    กิจการในกลุ่ม BCG ถือว่ามีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจไทย ดังจะเห็นได้จากสถิติขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในปี 2564 ที่ผ่านมา คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม BCGมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 152,434 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 123เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนจากจำนวนโครงการ 746 โครงการ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 – 2564 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม BCG มีมูลค่ารวม 675,781 ล้านบาท รวม 2,996 โครงการ

    บีโอไอมีมาตรการสนับสนุนธุรกิจในกลุ่ม BCG และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ครอบคลุมหลากหลายประเภทกิจการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก และตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบการ Startup ที่มีเทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่เศรษฐกิจและสังคม และช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งและยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต นอกเหนือจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร รวมถึงมาตรการอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น Smart Visa แล้ว บีโอไอยังออกมาตรการทางการเงินสนับสนุน Startup ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้ พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.2560 อีกด้วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มที่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม


    
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือNIA กล่าวว่าหนึ่งในภารกิจหลักของNIA คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศตามแนวคิด “บีซีจีโมเดล”โดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (BCG DeepTech Startup) 3 ด้านได้แก่อาหาร (FoodTech) เกษตร (AgTech) และการแพทย์ (MedTech) ซึ่งเป็นสาขาที่มีโอกาสและศักยภาพการเติบโตสูงแต่ยังมีจำนวนไม่มากนักและต้องใช้ระยะเวลาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนจากผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

    ดังนั้น NIA จึงได้วางกรอบการพัฒนาผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อเร่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ระยะแนวคิดต้นแบบทดลองตลาดขยายการเติบโตจนกระทั่งมีความสมบูรณ์พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยตั้งเป้าหมายที่จะสร้างให้เกิดBCG DeepTech Startup จำนวน 65 รายภายใน 3 ปีซึ่งความร่วมมือกับบีโอไอและพันธมิตรในครั้งนี้เป็นโอกาสให้สตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงมาตรการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ครบในที่เดียวและยังเปิดกว้างสำหรับสตาร์ทอัพไทยและต่างชาติที่มีส่วนในการผลักดันBCG Startup Ecosystem อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย


    
นายศรัณย์ สุตันติวรคุณ นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA) กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพในประเทศไทย โดยเฉพาะสตาร์ทอัพรายเล็กที่ขาดเงินทุนเริ่มต้น ปัจจุบันสตาร์ทอัพไทยมีความเข้าใจพื้นฐานการทำธุรกิจเป็นอย่างดี มีการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศได้

    สำหรับงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day”จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์ C aseanชั้น 10 อาคาร CWTower ถนนรัชดาภิเษก รูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น กิจกรรม Startup Pitching กิจกรรม StartupTalk และกิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานครั้งนี้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ www.boi.go.thโทรศัพท์ 0 2553 8111 


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages