“มูลนิธิเป๊ปซี่โค”จับมือ“มูลนิธิรักษ์ไทย” เปิดโครงการ “She Feeds the World ประเทศไทย” - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, March 1, 2024

“มูลนิธิเป๊ปซี่โค”จับมือ“มูลนิธิรักษ์ไทย” เปิดโครงการ “She Feeds the World ประเทศไทย”


    มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับองค์การแคร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิเป๊ปซี่โค จัดงานพิธีเปิดโครงการ “She Feeds the World ประเทศไทย” ที่มุ่งส่งเสริมด้านการเกษตรแก่เกษตรกรหญิงและเยาวชนคนหนุ่มสาว หรือที่เรียกว่า “เกษตรกรรุ่นใหม่” ที่มีอายุระหว่าง 17-45 ปี ในพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน น่าน และพะเยา โดยเป็นสื่อกลางในการช่วยประสานภาคีเครือข่าย และเข้าสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรหญิงและเกษตรกรคนรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดพัฒนาระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และทำงานร่วมกับองค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้คนในพื้นที่เข้าถึงโภชนาการที่ดี มีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ มีความมั่นคงด้านอาหารและรายได้จากภาคการเกษตร

    จุดเริ่มต้นของโครงการ She Feeds the World ประเทศไทย สืบเนื่องมาจากปัญหาภาคการเกษตรในประเทศไทย ที่เกษตรกรในตลาดแรงงานมีรายได้ต่ำที่สุดและมีการเติบโตช้าที่สุดเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ เพียงร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งอีกปัญหาสำคัญของเกษตรกรไทยในปี พ.ศ. 2560 ที่พบว่า ร้อยละ 40 ของครัวเรือนไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ร้อยละ 42 สามารถเข้าถึงน้ำเพื่อการเกษตรและมีเพียงร้อยละ 26 เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบชลประทานได้ พร้อมด้วยปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน จากการที่เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากเกินไป อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรกรรายย่อยที่มีบทบาทสำคัญในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้กำหนดในเรื่องการพัฒนาประเทศด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 


    
นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน และการส่งเสริมบทบาทหญิงชาย ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของ “องค์การสหประชาชาติ” (United Nations)

    จากปัญหาและปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมา จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ She Feeds the World ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืนและการเกษตรแบบยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศสำหรับเกษตรกรไทยรุ่นต่อไป เสริมสร้างระบบการเกษตรและการตลาดนอกเหนือจากชุมชนผ่านพันธมิตร ความร่วมมือ และนวัตกรรม และสนับสนุนการเสริมพลังของผู้หญิงและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยโดยการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคมและเพศที่เลือกปฏิบัติ

    ดร.มลชยา เตชะไพบูลย์ กรรมการ มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการฯ ว่า “โครงการนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2565-2567 เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยโครงการจะมุ่งเน้นเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรหญิงและกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน น่าน และพะเยา ส่งเสริมการสร้างระบบการเกษตรและการตลาดเพื่อเกษตรกรรายย่อย และสนับสนุนการเสริมพลังของผู้หญิงในภาคการเกษตร โดยมูลนิธิรักษ์ไทยได้ประสานหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนเกษตรกรหญิงและเกษตรกรคนรุ่นใหม่ภายใต้โครงการนี้ พร้อมทั้งร่วมกับองค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้คนในพื้นที่เข้าถึงโภชนาการที่ดี มีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอเพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ตลอดจนมีความมั่นคงทางอาหารและมั่นคงทางรายได้อีกด้วย”

    โครงการ She Feeds the World ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก มูลนิธิเป๊ปซี่โค ที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาของเกษตรกรหญิงและเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งกำลังส่งผลกระทบในระดับประเทศ และเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ทางมูลนิธิเป๊บซี่โคต้องเข้ามาช่วยแก้ไขและสนับสนุน “ด้วยพันธกิจหลักของมูลนิธิเป๊ปซี่โคมีมีต่อการจัดการกับระบบอาหารในระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน” คุณซีดี กลิน ประธานมูลนิธิเป๊ปซี่โคกล่าว “ด้วยความร่วมมือกับองค์การแคร์ มูลนิธิเป๊ปซี่โคมีความมุ่งมั่นที่จะขยายโครงการ She Feeds the World เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรหญิงและเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืน และกำหนดบรรทัดฐานทางเพศใหม่ในการเกษตร”


    คุณบุษบา วงศ์นภาไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการ She Feeds the World สอดคล้องกับกลยุทธ์ pep+ (PepsiCo Positive) ของเป๊ปซี่โค ในด้านการเกษตรเชิงบวก (Positive Agriculture) โดยการนำระบบเกษตรแบบฟื้นฟู (Regenerative Agriculture) มาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต และเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้คนในภาคเกษตรกรรม เราเชื่อว่าด้วยการตั้งเป้าหมายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก โครงการ She Feeds the World จะช่วยปรับปรุงแนวทางการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และกระจายทางเลือกในการดำรงชีวิตเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต”

    ภายในงานยังมีการจัดงานเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจเรื่อง ประสบการณ์และแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยมีตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมาร่วมพูดคุยและแชร์ความรู้ที่ได้รับ พร้อมบอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีตัวแทนของผู้เข้าร่วมโครงการ คุณทิวากร ธนู จังหวัดเชียงราย: เกษตรหยัดยืน ความท้าทายของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในวิถีชีวิตใหม่, คุณสมคิด ธีระสิงห์ จังหวัดลำพูน: วิถีเกษตร ทำเท่าเดิมหรือลดลง นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดตัวแทนชาวบ้าน, คุณกุสุมา เปรมชื่มพนาวรรณ จังหวัดเชียงใหม่: ออมทรัพย์กับการพัฒนาศักยภาพ และบทบาท ผู้หญิงในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ และ คุณหล้า กันทะปัน จังหวัดเชียงราย: บทบาทผู้หญิงกับการพัฒนาชุมชนในภาวะการปรับตัวด้านการเกษตร


    มูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้การดำเนินงานที่เป็นสากลระดับโลก ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2540 เพื่อสานต่องานของ CARE International (ประเทศไทย) ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือผู้เปราะบาง ภายใต้การดำเนินงานโครงการหลัก 5 ประการ คือ ส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิง (Women’s Empowerment), ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน (Children/Youth), สิ่งแวดล้อม (Environment), สุขภาพ (Health), บรรเทาสาธารณภัย (Emergency Response) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้สิทธิความเสมอภาค สามารถกำหนดอนาคตของตนเองและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนยากจนและกลุ่มด้อยโอกาส โดยการวิเคราะห์แก่นแท้ของปัญหากำหนดและดำเนินการทางเลือกที่เหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในงานพัฒนาอย่างยั่งยืน”

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages