บอร์ด สสส.เห็นชอบแผน 67 กำหนดวาระกลาง “เดินหน้าลดเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ” - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Monday, August 21, 2023

บอร์ด สสส.เห็นชอบแผน 67 กำหนดวาระกลาง “เดินหน้าลดเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ”


    นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 2 ในฐานะประธานการประชุมกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 8/2556 กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามกรอบนโยบายสำคัญ 5 ด้าน คือ 1.ใช้ทิศทางและเป้าหมาย 10 ปี คำนึงถึงความสอดคล้องนโยบาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ 2.สร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 3.ใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 4.ลดผลกระทบของกลุ่มเปราะบาง ลดความเหลื่อมล้ำ และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอุบัติใหม่ และ 5.เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาคราชการ วิชาการ ประชาสังคม เอกชน และภาคประชาชน ตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับชาติ เพื่อให้เกิดการประสานพลัง ทรัพยากร และองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 


    โดย สสส. ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม มีคณะกรรมการบริหารแผน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกว่า 170 คน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับใช้ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 

    “นอกจากการกำหนดตัวชี้วัดตามแผนการดำเนินงานทั้ง 15 แผนแล้ว ในปี 2567 สสส. กำหนดวาระกลางในการบูรณาการทำงานให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง คือ การลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพในเขตเมือง ซึ่งเป็นประเด็นในการทำงานที่ส่งผลกระทบและเป็นความท้าทายต่อการสร้างเสริมสุขภาวะทั้งในเชิงประเด็น ประชากร พื้นที่ รวมถึงระบบกลไกที่เกี่ยวข้อง สามารถประสานความร่วมมือ ทรัพยากรในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน และคาดว่าสามารถวัดผลความก้าวหน้าได้ภายในระยะเวลา 1 ปี” นพ.สุรเชษฐ์ กล่าว


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages