สคช.-IOM จับมือ รร.เดอะสุโกศล ยกระดับแรงงานข้ามชาติ ให้เป็นแม่บ้านในโรงแรมมืออาชีพ - Siam Highlight

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, October 13, 2022

สคช.-IOM จับมือ รร.เดอะสุโกศล ยกระดับแรงงานข้ามชาติ ให้เป็นแม่บ้านในโรงแรมมืออาชีพ


    
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมความรู้ในอาชีพก่อนการประเมินสมรรถนะฯ อาชีพแม่บ้านในโรงแรม ระดับ 1 ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) กับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ อาชีพแม่บ้านในโรงแรม (Housekeeper) ของโรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ และได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี ผศ.วริษฐา แก่นสานสันติ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ พร้อมด้วย นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย และรองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงแรมเครือสุโกศล และผู้แทนจาก IOM ร่วมในงาน


   
"หลังมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก มีความต้องการจ้างแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแผนกแม่บ้านและพนักงานทำความสะอาดมากขึ้น ส่งผลให้กำลังแรงงานของประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึง จะมีการเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก กลุ่มแรงงานข้ามชาติจะเป็นกำลังสำคัญ ที่จะส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมดำเนินไปอย่างราบรื่น ดังนั้น การเพิ่มความรู้ และทักษะที่จำเป็น จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ทำงานได้อย่างมีมาตรฐานที่สากลให้การยอมรับ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันฯ อีกด้วย"  นางสาววรชนาธิป กล่าว


    
นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการขยายผลการดำเนินงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ภายใต้แนวทางการทำงานเพื่อให้บริการตอบสนองความต้องการพัฒนายกระดับกำลังแรงงานในสถานประกอบการ (Service Provider) ซึ่งสถาบันฯ ได้ร่วมมือกับโรงแรมเดอะสุโกศล จัดการอบรมให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานในโรงแรมที่เป็นแรงงานข้ามชาติในอาชีพแม่บ้านในโรงแรม (Housekeeper) ซึ่งถือเป็นกลุ่มแม่บ้านโรงแรมที่เป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติกลุ่มแรกจะได้รับความรู้ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องในอาชีพ ตั้งแต่ การอ่านคำสั่งพื้นฐาน การทำตามคำสั่งภาษาอังกฤษ การปรับตัวการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำความสะอาดอุปกรณ์ การให้บริการแผนกซักรีด และการจัดเตรียมห้องพัก เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้ต่อยอดแม่บ้านของโรงแรมเดอะสุโกศล สร้างโอกาสให้เกิดการพัฒนาให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติ


    
นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย และรองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงแรมเครือสุโกศล กล่าวว่า ห้องพักถือเป็นหน้าตาที่สำคัญของโรงแรม และพนักงานที่เป็นแม่บ้านโรงแรมเป็นทีมงานเบื้องหลังการดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องพักในทุกๆ โรงแรมให้เป็นมาตรฐาน และการที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ IOM มีโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะของแรงงานข้ามชาติให้ได้รับการฝึกอบรมการทำงานตามมาตรฐานอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งในโรงแรมเดอะสุโกศลมีพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นแรงงานข้ามชาติอยู่ร่วม 15 ชีวิตนั้น เป็นโอกาสอันดีที่เปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในสถานประกอบการอย่างถูกกฎหมายได้รับการพัฒนา มีคุณวุฒิวิชาชีพที่จะเปิดโอกาสความก้าวหน้าต่อไปได้ ต้องขอขอบคุณสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้ริเริ่มการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติในธุรกิจโรงแรมในครั้งนี้ด้วย


    
โครงการความร่วมมือนี้ ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการบรรเทาความยากจนผ่านการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยในสถานการณ์ปกติของกัมพูชา ลาว เมียนมา และไทย (Poverty reduction through Safe Migration, Skill Development and Enhanced Job Placement in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand (PROMISE)) เน้นการช่วยส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวได้รับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม และสร้างโอกาสในการเคลื่อนย้ายผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายต่อไป โดยโครงการได้รับการสนับสนุน ด้านงบประมาณจาก Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงแรงงานย้ายถิ่นและการลดความยากจนในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านการจ้างงานและการพัฒนาทักษะแรงงาน เข้าถึงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่เป็นทางการที่มีความเทียบเท่ากับคุณวุฒิทางการศึกษา รวมถึงการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานที่มีจริยธรรม เพื่อสร้างโอกาสให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่การโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและการจ้างงานที่มีคุณค่า ได้รับการรับรองทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงานที่สั่งสมเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง ให้ได้รับเป็นการรับรองมาตรฐานอาชีพ และการได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะสามารถเป็นเครื่องยืนยันความสามารถในการทำงานที่ได้มาตรฐาน เป็นมืออาชีพในการทำงานอย่างแท้จริง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages